Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Протокол итогов

Автор: admin от 30-06-2014, 13:22, посмотрело: 1919

0

Категория:

 

Руқсат беру хаттамасы

Автор: admin от 28-06-2014, 13:56, посмотрело: 8765

0

Категория:

 

Протокол допуска

Автор: admin от 28-06-2014, 13:55, посмотрело: 695

0

Категория:

 

Ашу хаттамасы

Автор: admin от 26-06-2014, 12:03, посмотрело: 785

0

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

3-қосымша  

 

 

Конверттерді ашу

хаттамасы

     Қазақфильм ықшам ауданы 34 үй сағат 14-00       23.06.2014 жыл.
         (өткізілетін орын)                                                        (уақыты мен күні)

 

Мынадайқұрамдағыконкурстықкомиссия: (Төраға : Сейтахметова Г.А. орынбасары: Абдульдинова З.М. комисия мүшелері:ата-аналар  комитеті-Төлебаева Г.,мейір бике- Бимолдина К.С,әлеуметтік бағдарлама және денсаулық сақтау мүшесінің төлем және міндеттері бойынша қаржыны жоспарлау бөлімінің бас маманы, қаржы басқармасының өкілі – Үмбеталиева А.А.

23 маусым 2014 жыл. 14 сағ.00 мин,мекен жайы Алматы қ. Ықшам аудан Қазақфильм 34, 1-қабат директордың  кабинеті конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.

Конкурстық құжаттаманың көшірмесі мынадай әлеуетті өнім берушілерге берілді:                      1.ЖК «Досжан А.Б.»,мекен жайы Алматы облысы, Іле ауданы,Өтеген батыр ауылы  Қолдасов көшесі 21 үй , 4 пәтер.

Мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері (конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы көрсетіледі)негізінде (ашылмау себебі көрсетілсін) ашылмай қайтарылды.-болмады.

Белгіленген мерзімде конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзіміөткенге дейін конкурстық өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері:

1.ЖК «Досжан А.Б.» Алматы облысы , Іле ауданы, Өтеген батыр ауданы, Қолдасов көшесі  21 үй , 4 пәтер

 

Конкурстық  ұсыныстарын конкурстық ұсыныс қабылдау уақытының бітуіне дейін ұсынған әлеуетті жеткізушілердің конкурстық ұсыныстары:ашылды және құрамы:2. ЖК «Досжан А.Б.»: 19.06.2014 ж. 45 990 теңге сомасындағы төлем тапсырмасы көшірмесі ;192 беттік конкурстық сұраным ЖК мөрі басылған және қолы қойылған бауланып, нөмірленген түрде ұсынылды; конкурсқа қатысу сұранымы; заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы куәлігінің нотариалды куәлендірілген көшірмесі; ҚР салық төлеушісінің нотариалды куәлендірілген көшірмесі;Алматы қ. «Казкоммерц Банк» АҚ  филиалының қарызы жоқтығын анықтайтын сенімхат қосымшасы; 2013ж. есепшілік теңгерім, салық төлеушісінің салықтық филиалының қарызы жоқтығын анықтайтын анықтамасы; 11.06.2014 ж. жағдайына салық төлеушісінің және міндетті зейнетақы қоры мен әлеуметтік аударымдар бойынша  қарызы жоқтығын анықтайтын анықтамасы;  біліктілік туралы мәлімдеме; 12 медициналық кітапшасының нотариалды куәлендірілген көшірмесі; 14 жеке куәліктерінің нотариалды куәлендірілген көшірмесі; 5 білімдері туралы құжаттарының нотариалды куәлендірілген көшірмесі; ЖК бұйрықтары, нотариалды куәлендірілген тазалық паспорты.                             354 беттік техникалық ерекшеліктері ЖК мөрі басылып, бауланып, нөмірленген түрде ұсынылды; техникалық ерекшеліктері; көрсетілетін қызмет  тізімдемесі; көрсетілетін қызмет мерзімі; кепілхат; сараптық акт; сәйкестік сертификаты қосымшасының  көшірмесі; тазалық-індет зерттеуі актісінің көшірмесі; 4 апталық үйлестірілген тағам мәзірі.

Конкурстық өтінімдерді ашқан кезде мынадай әлеуетті өнім 
берушілер  қатысты:                                                                                                                                                       1.ЖК  «Досжан А.Б.» Алматы облысы, Іле ауданы,Өтеген батыр ауылы, Қолдасов  көшесі 21 үй 4 пәтер.

 

Конкурстық комиссия тқұрамы:

Төраға:                                                Сейтахметова Г.А..

Орынбасары:Абдульдинова З.М.

Комиссия мүшелері:                                                                                                                                                                        ата-аналар комитеті                                             Төлебаева Г..

Мейір бике                                               Бимолдина К.С..

Қаржы басқармасының өкіліҮмбеталиева А.А.

 

Конкурстық комиссия секретары:                             Кулбалаева Г.К.

 

Категория:

 

Протокол вскрытие

Автор: admin от 26-06-2014, 12:02, посмотрело: 712

0

Приложение 3
к Правилам выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования

 

 

Протокол

вскрытия конвертов

 

     мкр.Казахфильм 34                 14-00 час 23.06.2014 г.      
         (место проведения)                                                              (время и дата)

 

Конкурсная комиссия в составе: Председатель комиссии: директор ОШ № 88Сейтахметова Г.А., заместитель комиссии: заместитель директора по УВР Абдульдинова З.М., член комиссии: родительский комитет -  Толебаева Г., медицинская сестра ОШ № 88–Бимолдина К.СГлавный специалист отдела ведения планов финансирования по обязательствам и платежам учреждений здравоохранения и социальных программ –Умбеталиева А.А., 23.06.2014 г. 14-00час г.Алматымкр.Казахфильм34, кабинет директора  произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:                  1. ИП «Досжан А.Б.» индекс 040700,.Алматинская область,Илийский район,пос.Утеген батыр, ул. Колдасова, дом 21, кв.4.

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков (наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсных заявок) возвращены невскрытыми на основании (указать причины не вскрытия) - не возвращали

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок:  1.ИП «Досжан А.Б.» индекс 040700,.Алматинская область,Илийский район,пос.Утеген батыр, ул. Колдасова, дом 21, кв.4. время 10-45 час вскрыты и содержат:1.ИП «Досжан А.Б.» - платежное поручение № 00000002 от 19.06.2014 г. на сумму- 45 990 тенге; конкурсная заявка предоставлена в прошитом пронумерованном виде в общем количестве на 192 страниц, скреплены с печатью и подписью ИП; на участие в конкурсе;  нотариально засвидетельствованная  копия  свидетельства;  справка  об отсутствии задолжностифилиал  АО «Казкоммерцбанк» в г.Алматы, с приложением доверенности; справка об отсутствии (наличии) налоговой  задолженности  налогоплательщика,    сведения о квалификации 4 нотариально засвидетельствованных копий;12 нотариально засвидетельствованных копий мед.книжек; 14 нотариально засвидетельствованных копий удостоверений личности:5 нотариально засвидетельствованных копий документов об образовании; приказы по ИП; 4 нотариально засвидетельствованная копия сертификата.354 Техническая спецификация ; перечень оказываемых услуг; сроки оказания услуг; письма -гарантия; акты экспертизы; копии сертификатов соответствия с приложениями; копия акта санитарно-эпидемиологического обследования; меню 4 –х недельного сбалансированного питания.

которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и допущены

комиссией к участию в конкурсе.

При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики:                                                        1. ИП «Досжан А.Б.» Алматинская область, Илийский р/н, пос.Утеген батыр, ул.Колдасова, дом 21,кв.4

 

Конкурсная комиссия в составе:

 

Председатель комиссии: Директор ОШ №88Сейтахметова Г.А.

Заместитель комиссии: заместитель директор по УВРАбдульдинова З.М.                                                                                 член комиссии:родительский комитет Толебаева Г.                                                                    медицинская сестра ОШ № 88Бимолдина К.С.

главный специалист с Управления финансов      Умбеталиева А.А

 

секретарь конкурсной комиссииКулбалаева Г.К.

Категория:

 

Конкурс кужаттары

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 802

0

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау қағидаларына 

1-қосымша

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттама

 

Алматы қаласы Білім басқармасының «№88 ЖББМ» КММ оқушыларының тамақтануын ұйымдастыру бойынша қызметтің өнім жеткізушісін таңдау бойынша конкурс

____________________________________________________________________

(конкурс атауын көрсету)

Конкурсты ұйымдастырушы:

«Алматы қаласы Білім басқармасының «№ 88 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 050023, Алматы қаласы,.Қазақфильм ықшам ауданы 34 үй

ЖСКKZ32070102KSN6001000, ҚР ҚМ Қазынашылық комитетi

БСН990440003308,

БСКKKMFKZ2A, Кбе 12

email:zhan_020770@mail.ru, байланыс телефондары:(8727)299-07-04.

(8 727)299-25-27, (8727) 269-73-72;

Категория:

 

Хабарландыру "Ыстык тамак" сатып алу

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 9311

0

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды

тамақтандыруды ұйымдастыру

бойынша көрсетілетін қызметтерді

берушілерді таңдау қағидаларына

2-қосымша

 

Нысан

Конкурс туралы хабарландыру

 

Конкурсты ұйымдастырушы:

«Алматы қаласы Білім басқармасының «№ 88 жалпы білім беретін мектеп»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі

050023, Алматы қ. Қазақфильм ықшамауданы 34 үй

email:zhan_020770@mail.ru, байланыс телефондары:(8727)299-07-04, (8727)299-25-27

жалпы білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Қызмет: «№ 88 жалпы білім беретін мектеп»КММ оқушыларын тамақтануын ұйымдастыру бойынша қызмет Алматы қаласы Қазақфильм ықшам ауданы мекенжайы бойынша орналасқан жалпы білім беру ұйымының оқушыларына көрсетілуі тиіс, барлығы 312оқушы, оның ішіндегі 135бастауыш мектеп оқушыларын 31.12.2014 мерзімге дейін бюджеттік қаражат есебінен 4599 000 теңге сомасына тегін тамақтанумен қамтамасыз ету керек.

Қызметті көрсету мерзімі: 01.07.2014ж. - 31.12.2014ж.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2014 жылғы "23"маусымға дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша:Алматы қ., Қазақфильм ықшам ауданы бөлме № 6 сағат 09-00-дан 17-00-ге дейін және/немесе zhan_020770@mail.ru 88.alschool.kzинтернет-ресурсынан алуға болады.

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер«Алматы қаласы Білім басқармасының «№ 88 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мына мекенжай бойынша Алматы қ., Қазақфильм ықшам ауданы, бөлме № 6 жібереді.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2014 жылғы 23 маусым 14-00 сағатқа дейін.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер Алматы қ., Қазақфильм ықшам ауданы, директордың кабинетінде 2014 жылғы 23 маусым сағат 14-00-де ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:(8727)299-07-04, (8727) 299-25-27, 269-73-72.

 

 

 

Категория:

 

Конкурсная документация

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 1195

0

Утвердить

Директор КГУ «Общеобразовательная школа № 88»

_______________   Г.А.Сейтахметова    

«02»  июня 2014 года

 

 

 

Конкурсная документация

по выбору поставщика услуги по организации питания

обучающихся в организации среднего образования

 

 

конкурс по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся

   в КГУ «Общеобразовательная школа № 88»Управления образования г.Алматы

(наименование конкурса)

 

 

Организатор конкурса:

Коммунальное государственное учреждение ««Общеобразовательная школа № 88»

Управления образования города Алматы

050023, г.Алматы, мкр. Казахфильм 34

ИИКKZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

БИН990440003308,

БИКKKMFKZ2A, КБЕ 12

email:zhan_020770@mail.ru, контактные телефоны: (8727)299-07-04,

(8727)299-25-27.(8727) 269-73-72

 

 

 

I. Общие положения.

 

1.                  Общее количество получателей услуги в организации образования составляет 312 человек, в том числе 135 учащихся получающих  питание за счёт бюджетных средств.

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств составляет 4 599 000 тенге.

Стоимость питания одного обучающегося не превышает стоимости, установленной организатором конкурса.

2.                  Настоящая конкурсная документация включает в себя:

1)                 перечень категорий получателей услуг, согласно приложению 1 к настоящей   конкурсной документации;

2)                 техническое задание, согласно приложению 2 к настоящей  конкурсной документации;

3)                 заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц, согласно приложениям 3, 4  к настоящей  конкурсной документации;

4)                 сведения о квалификации потенциального поставщика, согласно приложению 5 к настоящей  конкурсной документации;

5)                 перечень критериев для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу, согласно приложению 6 к настоящей конкурсной документации;

3.Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в размере одного процента от  суммы, выделенной для обеспечения бесплатным питанием обучающихся организаций среднего образования за счет бюджетных средств в форме:

1) гарантийного денежного взноса денег, размещенного на следующем банковском счете организатора конкурса (заказчика) № депозитного счета

KZ070705023603817001

2)      банковской гарантии, согласно приложению 7 к настоящей  конкурсной документации.

 

II. Извещение потенциальных поставщиков о конкурсе.

 

4.                  Организатор конкурса в течение пяти календарных дней со дня утверждения конкурсной документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной даты предоставления потенциальными поставщиками заявок, информирует потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе объявления о конкурсе по форме, согласно приложению 2Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

5.                  Копии конкурсной документации размещаются на интернет-ресурсе и представляются потенциальным поставщикам в бумажном виде.

6.                  Секретарь конкурсной комиссии представляет участникам конкурса копии конкурсной документации в бумажном виде под роспись и вносит данные в журнал регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации.

Категория: